Dược Phẩm

Tá Dược, Hoạt Chất, Nguyên liệu Bào Chế

Thông tin

 

Full name Origin
Instant release film former Germany
Methacrylic Acid Copolymer/ Methacrylic Acid-Ethyl Acrylate Copolymer Germany
Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol copolymer and polyvinyl alcohol Germany
water solube instant release film former and and polyvinyl alcohol Germany
Polyoxyl castor oil/ PEG (many kinds) Germany
Lactose, povidone, crospovidone Germany
Polyvinylpyrrolidone/ POVIDONE K30 S Germany
Polyvinylpyrrolidon iodine/ PVP-IODINE 30/06 United States
EXCIPIENT 0/13 SODIUM BICARBONATE Thailand
EXCIPIENT 13/27 SODIUM BICARBONATE Germany
GLYCERINE 99.5PCT MIN USP Malaysia
GLYCERINE 99.7% USP, FCC Malaysia
Các sản phẩm liên quan