Công Nghiệp

Dung môi

Thông tin

 

Full name Origin
N-PROPYL ACETATE P China
PROPYL ACETATE United States
PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL GRADE Thailand
PROPYLENE GLYCOL USP/EP Thailand
BUTYL ACETATE Singapore
BUTYL CARBITOL SOLVENT Saudi Arabia
BUTYL CELLOSOLVE SOLVENT Saudi Arabia
DIISO BUTYL KETONE 96% Saudi Arabia
Dipropylene Glycol Methyl Ether China
Dipropylene Glycol n-Butyl Ether Germany
Propylene Glycol Methyl Ether United States
Propylene Glycol n-Butyl Ether Germany
TRIETHANOLAMINE 99% Saudi Arabia
Các sản phẩm liên quan